KSB có lãi 336 tỷ đồng năm 2019, ủy thác đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng

(Vietnamdaily) - CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (HoSE: KSB) báo lãi trong cả năm 2019 đạt 336 tỷ đồng, vượt 5% kế hoạch đặt ra.
 

Doanh thu hợp nhất quý 4/2019 của KSB đạt 474 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Trong khi đó giá vốn tăng 10% giúp lợi nhuận gộp tăng 29%, lên 275 tỷ đồng.

Các loại chi phí đều tăng so với cùng kỳ, cụ thể như chi phí tài chính tăng 77%, chiếm 25 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 13%, chiếm 36 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 15%, chiếm 32%.

Sau cùng, lợi nhuận sau thuế Công ty báo là 147 tỷ đồng, tăng 28%. Được biết, KSB báo lãi tăng nhờ hoạt động cho thuê đất tại khu công nghiệp Đất Cuốc của công ty con là công ty TNHH Phát triển Công nghiệp KSB.

KSB co lai 336 ty dong nam 2019, uy thac dau tu hon 1.000 ty dong
KSB có lãi 336 tỷ đồng năm 2019, uỷ thác đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng

Tổng kết cả năm 2019, KSB báo doanh thu đạt 1.316 tỷ đồng, tăng 13%. Lợi nhuận sau thuế là 336 tỷ đồng, tăng 3%. Như vậy, Công ty hoàn thành 94% kế hoạch doanh thu và vượt 5% kế hoạch lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2019, tổng tài sản KSB là 3.962 tỷ đồng, tăng 37% so đầu năm, chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn (chiếm 54% tổng tài sản) tăng 647 tỷ đồng.

Trong đó, ủy thác đầu tư trị giá 1.312 tỷ đồng và khoản phải thu từ đặt cọc cho CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Bình Dương để thực hiện đền bù và thi công hạ tầng mở rộng Khu công nghiệp (KCN) Đất Cuốc trị giá 442 tỷ đồng. Tài sản dở dang dài hạn là 767 tỷ đồng, gấp 2 lần do chi phí đền bù và xây dựng cơ bản KCN Đất Cuốc tăng.

Nợ phải trả của Công ty chiếm 2.668 tỷ đồng, tăng 42%. Vay nợ tài chính ngắn hạn tăng từ 72 tỷ đồng vào đầu kỳ lên 669 tỷ đồng do KSB phát hành 2 đợt trái phiếu 100 tỷ đồng và 500 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm.

Về nợ vay dài hạn, Công ty đã phát hành 1 đợt trái phiếu 250 tỷ đồng cho TPBank và ghi nhận khoản nợ 27 tỷ đồng đối với Vietcombank Leasing – Chi nhánh TPHCM.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN