FMC báo lãi quý 3 giảm 8%, nợ tăng vọt 92% so đầu năm

(Vietnamdaily) - CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC) ghi nhận lãi ròng giảm nhẹ 4% trong 9 tháng đầu năm dù cho doanh thu tăng 17%.

Doanh thu thuần trong quý 3 của FMC tăng 45% lên mức 1.620 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán chiếm đến 1.492 tỷ nên lãi gộp chỉ tăng 7%, ở mức 128 tỷ đồng. Biên lãi gộp giảm từ 10,7% về còn 7,9%.

Chi phí tài chính trong kỳ này tăng lên 4,7 tỷ từ 3,7 tỷ đồng, hơn nữa chi phí bán hàng cùng chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh.

Do đó, FMC ghi nhận lãi ròng ở mức 70 tỷ đồng, giảm 8% so với con số lãi 76 tỷ đồng của cùng kỳ.

FMC bao lai quy 3 giam 8%, no tang vot 92% so dau nam
 FMC có lãi sụt giảm so cùng kỳ.

Trong 9 tháng, FMC ghi nhận doanh thu thuần tăng 17% lên 3.206 tỷ đồng nhưng lãi gộp giảm 9%, ghi nhận ở mức 247 tỷ đồng do gánh nặng về chi phí giá vốn. Khấu trừ các chi phí và thuế, Công ty có lãi ròng ở mức 162 tỷ đồng, giảm 4%.

Cũng theo Báo cáo tài chính, tổng tài sản của FMC tại ngày 30/9 tăng 40% lên mức 2.133 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là tồn kho chiếm 42%; các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 19%.

Nợ vay vẫn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu nguồn vốn, chiếm 1.116 tỷ đồng, tăng vọt 92% so đầu năm. Con số nợ vay đột biến do sự gia tăng khoản phải trả người bán, tăng từ vay nợ ngắn hạn 158% từ 275 tỷ lên 711 tỷ.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN