Nhờ tiết giảm chi phí, PV GasD thu lãi tăng 33% trong quý 3

(Vietnamdaily) - PV GasD đã có lãi tăng mạnh trở lại trong quý 3 nhờ tiết giảm các loại chi phí trong kỳ.

CTCP Phân phối khí áp thấp dầu khí Việt Nam (PV GasD, PGD) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2020 với doanh thu giảm mạnh 12% xuống còn 1.874 tỷ đồng.

Giá vốn hàng bán cũng giảm mạnh giúp cho lợi nhuận gộp ghi nhận hơn 216 tỷ đồng, tăng 4% so cùng kỳ.

Đáng kể, các chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh so cùng kỳ, chiếm lần lượt 90 tỷ và 15 tỷ và PV GasD không ghi nhận chi phí tài chính.

Nhờ tiết giảm chi phí, PV GasD báo lãi 89 tỷ đồng trong quý 3/2020, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.

Nho tiet giam chi phi, PV GasD thu lai tang 33% trong quy 3
 PGD có lãi lớn trong quý 3.

Tuy vậy do 6 tháng đầu năm bị ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19, tính chung 9 tháng, PV GasD ghi nhận doanh thu và lợi nhuận đều giảm so cùng kỳ.

Theo đó, doanh thu giảm 10% về còn 5.407 tỷ đồng, lãi sau thuế giảm 25% về còn 136 tỷ đồng. So với kế hoạch lãi sau thuế 204 tỷ đồng, Công ty đã thực hiện được 66% mục tiêu.

Tài sản của PV GasD tại ngày 30/9 tăng 5% so đầu năm, đạt 3.107 tỷ đồng.

Khoản phải thu ngắn hạn của Công ty tăng 7% lên 831 tỷ đồng, một số khách hàng nằm trong danh sách các khoản nợ phải thu của PGD như: CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam (PGS), CTCP CNG Việt Nam (CNG), CTCP Kinh doanh Khí Miền Bắc (PVG)…

Công ty ghi nhận nợ phải trả hơn 1.841 tỷ đồng, tăng 15% so đầu năm, trong đó chủ yếu là các khoản phải trả người bán ngắn hạn, PV GasD không ghi nhận nợ vay tài chính ngắn và dài hạn.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN