ABBank lên kế hoạch dự phòng tăng mạnh, xử lý tối thiểu 816 tỷ nợ xấu

(Vietnamdaily) - Năm 2020, dự phòng rủi ro tín dụng và dự phòng trái phiếu VAMC của ABBank sẽ tăng mạnh 69% nhưng lợi nhuận vẫn đạt 1.358 tỷ đồng.
Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông với mục tiêu năm 2020 tổng tài sản tăng 8,2% lên mức 110.918 tỷ đồng.
Theo ban lãnh đạo ABBank, tổng tài sản kế hoạch năm 2020 được đặt mục tiêu tăng thêm 8.431 tỷ đồng so với thực hiện năm 2019 với sự kỳ vọng tăng trưởng từ cho vay hai thị trường; tương ứng với bên tài sản Có là huy động từ khách hàng và huy động liên ngân hàng tăng.
Tiền gửi khách hàng chiếm 81.052 tỷ đồng, tăng 8,4% so năm 2019. Cho vay khách hàng đạt mức 64.496 tỷ đồng, tăng hơn 13%.
ABBank len ke hoach du phong tang manh, xu ly toi thieu 816 ty no xau
 
ABBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế ở mức 1.358 tỷ đồng, tăng 10,5% so năm 2019. 
Còn tổng thu nhập tăng 641 tỷ đồng (tăng 18%), bao gồm: Thu nhập thuần từ lãi tăng 351,6 tỷ đồng (tăng 14%); Thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 228,8 tỷ đồng (tăng 115%); Thu nhập khác tăng 60,7 tỷ đồng (6%).
Chi phí hoạt động kế hoạch tăng 168,9 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2019.
Còn tổng chi dự phòng rủi ro tín dụng và dự phòng trái phiếu VAMC kế hoạch năm 2020 khoảng 836,8 tỷ đồng, tăng mạnh 69% so với năm 2019.
Về kế hoạch xử lý nợ năm 2020, ABBank cho biết tập trung xử lý, thu hồi tối thiểu 816 tỷ nợ xấu/nợ có vấn đề thông qua thu hồi tiền mặt, thu tài sản, thu khác...
Kiểm soát tỷ lệ nợ xấu chính thức dưới 3% theo quy định của NHNN. Bên cạnh đó, phấn đấu đến 30/6/2020 tỷ lệ nợ xấu (bao gồm nợ nội bảng, nợ bán VAMC, nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu) được kiểm soát xuống dưới 3% theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, NHNN.
Tín dụng và tiền gửi quý 1 đều tăng trưởng âm
Riêng trong quý 1/2020, ABBank đạt tới 377 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp 3,7 lần mức 100 tỷ của cùng kỳ.  
Tại thời điểm 31/3/2020, tổng tài sản của ABBank sụt giảm 7.185 tỷ đồng, xuống còn 95.371 tỷ đồng. Trong đó, ảnh hưởng từ khoản mục cho vay khách hàng khi giảm 1,4% về mức 55.253 tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng cũng giảm 4,5%, ở mức 66.429 tỷ đồng. 
Nợ xấu trên dư nợ cho vay của ABBank ghi nhận 1.445 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với đầu kỳ. Tương ứng tỷ lệ nợ xấu tăng từ 2,3% của đầu kỳ lên 2,57% trong kỳ này.
Được biết, năm 2019, tổng tài sản của ABBank là 102.487 tỷ đồng, tăng 13,6% so với năm 2018. Huy động thị trường 1 đạt 78.261 tỷ đồng, tăng 15%. Dư nợ tín dụng đạt 63.028 tỷ đồng, tăng 10%. Lợi nhuận trước thuế 1.229 đồng, tăng 36% so với năm 2018. 
Tổng giá trị nợ xấu nội bảng của ngân hàng tại thời điểm 31/12/2019 ở mức 1.312 tỷ đồng, tăng hơn 33% so với cuối năm 2018. Qua đó, kéo tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,89% lên 2,31%.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN