Lộc Trời báo lãi ròng cả năm 2019 giảm 19% và thực hiện 64% kế hoạch

(Vietnamdaily) - Lãi trước thuế quý 4/2019 của Lộc Trời đạt 75 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ; lãi ròng đạt 43 tỷ đồng, giảm tới 76%.
 

CTCP Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2019 với doanh thu thuần và lãi ròng lần lượt đạt hơn 1.991 tỷ đồng và 43 tỷ đồng, tương ứng giảm 24% và 76% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ đạt 1.991 tỷ đồng, giảm mạnh 24%. Trong khi giá vốn hàng bán giảm 18%, chiếm 1.610 tỷ đồng, nên lợi nhuận gộp trong kỳ giảm khoảng 272 tỷ đồng, tương ứng giảm 42%, đạt 381 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính chỉ đạt 2,3 tỷ đồng, giảm hơn 55% so với cùng kỳ. Trong khi, các khoản chi phí vẫn ở duy trì ở mức cao như chi phí tài chính chiếm 48 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm gần 96 tỷ đồng; chi phí bán hàng chiếm gần 179 tỷ đồng.

Qua đó, lãi trước thuế quý 4/2019 của Lộc Trời đạt 75 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ; lãi ròng đạt 43 tỷ đồng, giảm tới 76%.

Loc Troi bao lai rong ca nam 2019 giam 19% va thuc hien 64% ke hoach
Lộc Trời báo lãi ròng cả năm 2019 giảm 19%, mới thực hiện 64% kế hoạch 

Luỹ kế cả năm, Lộc Trời ghi nhận doanh thu thuần gần 8.310 tỷ đồng, giảm 8% so với năm 2018; lãi ròng gần 335 tỷ đồng, giảm hơn 19%. So với kế hoạch, Công ty thực hiện lần lượt 96% kế hoạch doanh thu và 64% kế hoạch lợi nhuận.

Tại ngày cuối năm 2019, tổng tài sản Công ty đạt hơn 6.526 tỷ đồng, giảm hơn 15% đầu năm, trong đó các khoản phải thu ngắn hạn hơn 2.118 tỷ đồng, hàng tồn kho gần 2.511 tỷ đồng.

Nợ ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng lớn, đạt gần 60% tổng nguồn vốn (trong khi năm trước đạt hơn 65%), trong đó vay ngắn hạn gần 1.970 tỷ đồng, giảm 34,33% so với đầu năm.

Trong khi đó, nợ dài hạn giảm mạnh 86%, với hơn 26 tỷ đồng do không còn ghi nhận khoản vay dài hạn 150 tỷ đồng (đến từ trái phiếu thưởng đáo hạn trả trong vòng 12 tháng).

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN