NamABank báo lãi quý 3 sụt giảm, nợ xấu tăng vọt

(Vietnamdaily) - Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2019 của Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank), lợi nhuận sau thuế sụt giảm so với cùng kỳ năm trước còn 103 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ tăng mạnh lên mức 2.37%.

Trong quý 3, nguồn thu chính thu nhập lãi thuần của NamABank tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 481 tỷ đồng và lãi thuần từ dịch vụ tăng 20% lên mức gần 19 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động khác ghi nhận 513 triệu đồng trong khi cùng kỳ chỉ lãi 33 triệu đồng.

Ngược lại, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lỗ gần 22 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 10 tỷ đồng. 

Dó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của NamABank chỉ tăng nhẹ 6% so với cùng kỳ, đạt gần 133 tỷ đồng.

Trong kỳ này, NamABank trích lập dự phòng rủi ro tín dụng gần 1.6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ được hoàn nhập hơn 10 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận sau thuế trong kỳ của NamABank giảm 4% chỉ còn gần 103 tỷ đồng.

NamABank bao lai quy 3 sut giam, no xau tang vot
 

Lũy kế 9 tháng đầu năm, NamABank có thu nhập lãi thuần và lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 25% và 69% so với cùng kỳ, đạt gần 1,501 tỷ đồng và 59 tỷ đồng.

Trong khi đó, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm 27%, lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm đến 79%, lãi thuần từ hoạt động khác giảm 67%.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của NamABank trong 9 tháng đầu năm tăng 29%, ghi nhận 620 tỷ đồng.

NamABank trích lập chi phí dự phòng gấp 4.3 lần cùng kỳ lên mức gần 46 tỷ đồng, do đó lợi nhuận sau thuế chỉ tăng 21% so với cùng kỳ, đạt hơn 452 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm NamABank thực hiện được gần 72% so với kế hoạch lãi trước thuế 800 tỷ đồng năm 2019.

Tại thời điểm 30/09/2019, tổng tài sản của NamABank đạt hơn 87,820 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Chủ yếu nhờ tài sản có khác tăng 54% và các khoản lãi, phí phải thu tăng 77% so với đầu năm.

Tiền gửi của khách hàng của NamABank tại thời điểm kết thúc quý 3/2019 cũng đạt mức hơn 65,372 tỷ đồng, tăng gần 21% so với đầu năm.

Dư nợ cho vay khách hàng tăng 24% so với đầu năm lên mức gần 63,025 tỷ đồng. Đồng thời nợ xấu cũng tăng đến 91% lên mức hơn 1,496 tỷ đồng.

Cụ thể, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) gấp 3.5 lần và nợ nghi ngờ (nhóm 4) gấp 3.1 so với đầu năm. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay của NamABank tăng mạnh lên mức 2.37% so với mức 1.54% hồi đầu năm.

Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN