TPBank lần thứ 2 muốn điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ

(Vietnamdaily) - HĐQT Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, TPB) vừa quyết định thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ năm 2020.

Hiện tại, TPBank chưa công bố chi tiết phương án tăng vốn dự kiến điều chỉnh, chỉ thông báo ngày 5/10 là ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông lấy ý kiến và hời gian lấy ý kiến từ ngày 9-20/10.

Đây là lần thứ hai TPBank xin ý kiến cổ đông để điều chỉnh phương án tăng vốn chỉ trong thời gian ngắn.

Trước đó, trong tháng 8, TPBank cũng thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và được chấp thuận điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ lên hơn 10.792 tỷ đồng thay vì mức 10.199 tỷ đồng đã được ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua.

TPBank lan thu 2 muon dieu chinh phuong an tang von dieu le
 

Theo phương án thay đổi lần trước, vốn điều lệ ngân hàng sẽ tăng từ gần 8.566 tỷ đồng lên hơn 10.792 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 2.227 tỷ đồng thông qua hai đợt.

Cụ thể, đợt 1, Ngân hàng dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 340 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Ngân hàng (ESOP) với tỷ lệ phát hành là 4,16%.

Giá phát hành do HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn mệnh giá cổ phiếu. Số cổ phiếu được mua sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối đa trong vòng 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Đợt 2, Ngân hàng sẽ tăng vốn thêm gần 1.887 tỷ đồng thông qua phương án phát hành thêm 188,7 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ sau khi báo cáo kết quả phát hành xong cổ phiếu ESOP từ đợt 1.

Trong đó, TPBank sẽ phát hành 170,1 triệu cp để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2018 và năm 2019 sau khi trích lập quỹ theo quy định. Tỷ lệ thực hiện là 20% trên mệnh giá.

Phần còn lại, Ngân hàng dự kiến sẽ phát hành 18,5 triệu cp cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ). Tỷ lệ thực hiện là 2,18% trên mệnh giá.

Nếu cả 2 đợt đều phát hành thành công, vốn điều lệ của TPBank sẽ tăng từ 8.566 tỷ đồng lên mức hơn 10.792 tỷ đồng. 

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN